National Peanut Market Price

Runners: $524.65 / ton

Spanish: $508.91 / ton
Valencia: $528.71 / ton
Virginia: $528.71 / ton
*Prices effective Wednesday 11/28/2012
12:01 a.m. EST